Ogólne warunki handlowe

Schwanog Siegfried Güntert GmbH

 

1 Zakres obowiązywania

(1) Poniższe warunki dotyczą dostaw systemów narzędzi z węglików spiekanych i stali szybkotnącej oraz czujników pomiarowych i selektorów, o ile nie uzgodni się na piśmie żadnych odstępstw, obejmując wszystkie umowy, dostawy i usługi. Wszelkie oferty z zasady mają charakter niewiążący. Zobowiązanie do realizacji dostawy wchodzi w życie dopiero po uzyskaniu odpowiedniego pisemnego potwierdzenia zamówienia.

 

2 Ceny, dostawa, dostarczanie towaru na żądane oraz dostawy zaniżone i zawyżone

(1) O ile nie uzgodni się tego inaczej, ceny obowiązują loco fabryka, bez opakowania. Mają one zastosowanie tylko do zamówionej ilości i tylko do wersji, która jest przewidziana w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, gdy wbrew ofercie i zapytaniu wraz zamówieniem zostaną przekazane rysunki, próbki, adaptery lub sprawdziany, wynikające z tego dodatkowe lub specjalne usługi będą naliczane oddzielnie. Ceny nie zawierają

podatku VAT. W przypadku uzgodnionego anulowania lub zmniejszenia zamówienia, koszty już poniesione zostaną uwzględnione w fakturze. Wszelkie pozyskane i wydane już materiały zostaną wykupione przez Zamawiającego. Zamawiający płacąc część kosztów narzędziowych, nie nabywa żadnych praw do narzędzi. Pozostają one naszą własnością. Dostawca zastrzega prawa własności i prawa autorskie do rysunków konstrukcyjnych i pozostałej dokumentacji; udostępnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone.

(2) Jesteśmy uprawnieni do wykonywania lub realizacji zaległych dostaw i usług tylko po wniesieniu zaliczki lub zabezpieczenia, gdy po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, które mogą istotnie obniżyć zdolność kredytową klienta i przez które zapłata naszych zaległych roszczeń wynikających ze stosunku umownego jest zagrożona.

(3) W przypadku zamówień na żądanie, produkt jest wytwarzany w jednej partii, po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej wyklucza się zmianę pierwotnie zamówionego towaru.

(4) Zastrzegamy sobie prawo do nadmiarów i niedoborów ilości dostarczanych towarów nieprzekraczających +/- 10% zamówienia.

 

3 Wysyłka i terminy dostaw

(1) Wysyłka odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko klienta. Bez szczegółowej instrukcji dotyczącej wysyłki zostanie ona przeprowadzona zgodnie z naszym najlepszym osądem, ale bez zobowiązania do wyboru najtańszego transportu. W każdym przypadku zawieramy ubezpieczenia transportowe.

(2) Uzgodniony okres dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem przez Zamawiającego dokumentów, zezwoleń i zgód oraz przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli towar opuścił fabrykę dostawcy w uzgodnionym terminie lub towar jest gotowy do odbioru. W przypadku opóźnienia z naszej strony Zamawiający wyznaczy rozsądny okres karencji. Po upływie okresu karencji klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie

z poniższym punktem 4. Możemy ze swojej strony - bez uszczerbku dla naszych praw wynikających ze zwłoki klienta - zażądać od Zamawiającego przedłużenia terminów dostaw lub przesunięcia terminów dostaw o okres, w którym klient nie wywiązuje się z zobowiązań umownych wobec nas.

(3) Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność realizacji dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia operacyjne, trudności w pozyskiwaniu materiałów lub energii, opóźnienia w transporcie, strajki, legalne lokauty, brak pracowników, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych, działania władz publicznych lub niezrealizowane, nieprawidłowe lub opóźnione dostawy od dostawców), za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia w znacznym stopniu utrudnią lub uniemożliwią nam dostawę, a przeszkoda ta nie ma jedynie charakteru tymczasowego, mamy prawo odstąpić od umowy. W przypadku utrudnień przejściowych terminy dostaw ulegają przedłużeniu lub terminy dostaw są przesunięte o okres utrudnienia oraz stosowny okres rozruchu.

Jeżeli w wyniku opóźnienia nie można racjonalnie wymagać od Zamawiającego przyjęcia dostawy, może on odstąpić od umowy, składając nam niezwłocznie pisemne oświadczenie.

 

4 Odpowiedzialność i odszkodowanie

(1) Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności za niemożność realizacji, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie zobowiązań wynikających z aktów umownych i czyny niedozwolone, jest ograniczona zgodnie z niniejszym punktem 4, o ile w każdym przypadku zachodzi zawinienie.

(2) Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony naszych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych pośredników, chyba że jest to naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotnym przedmiotem umowy jest zobowiązanie do terminowej dostawy, wolność od wad prawnych i materialnych, które wpływają nie tylko nieznacznie na funkcjonalność, a także obowiązki doradcze w zakresie ochrony i pieczy, które mają na celu umożliwienie klientowi korzystanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub w celu ochrony życia lub zdrowia pracowników Zamawiającego lub ochrony jego mienia przed znacznymi szkodami.

(3) O ile ponosimy odpowiedzialność za szkody, odpowiedzialność ta jest z zasady ograniczona do szkód, które przewidzieliśmy w momencie zawarcia umowy jako możliwą konsekwencję naruszenia umowy lub które powinniśmy byli przewidzieć, gdybyśmy dołożyli należytej staranności. Szkody pośrednie i następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy również podlegają odszkodowaniu tylko wtedy, gdy takie szkody można zwykle oczekiwać przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu przedmiotu dostawy; w tym zakresie w szczególności odszkodowanie za utracony zysk, przestoje maszyny i kary umowne są wyłączone.

(4) Ograniczenia niniejszej klauzuli 4 nie mają zastosowania do odpowiedzialności za umyślne zachowanie, za gwarantowane cechy, za uszkodzenie życia, kończyn lub zdrowia lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

 

5 Wymagania techniczne

(1) O ile zapytania ofertowe i dokumenty zamówienia nie zawierają żadnych szczególnych uregulowań w odniesieniu do konstrukcji, uważa się, że zostały uzgodnione techniczne warunki dostawy DIN, wersja m (środkowa). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego.

 

6 Gwarancja

(1) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dostawy lub, jeśli wymagany jest odbiór, od odbioru. Dostarczone przedmioty należy dokładnie zbadać natychmiast po dostarczeniu do Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby trzeciej. Jeśli chodzi o oczywiste wady lub inne wady, które można by było rozpoznać po natychmiastowym, starannym zbadaniu, uważa się je za zaakceptowane przez Zamawiającego, jeśli nie otrzymamy pisemnego zawiadomienia o wadach w ciągu 8 dni roboczych od dostawy. W przypadku innych wad przedmioty dostawy uważa się za zaakceptowane przez Zamawiającego, jeśli nie otrzymamy powiadomienia o wadach w ciągu 8 dni roboczych od momentu ujawnienia się wady; jeśli wada była widoczna wcześniej podczas normalnego użytkowania, ten wcześniejszy moment jest decydujący dla rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Na nasze żądanie odrzucony przedmiot zostanie nam odesłany frachtem opłaconym. Jeśli reklamacja będzie zasadna, zwrócimy koszt najtańszej drogi wysyłki.

(2) W przypadku wad rzeczowych dostarczonych przedmiotów jesteśmy w pierwszej kolejności zobowiązani i uprawnieni do podjęcia decyzji w rozsądnym terminie o naprawie lub wymianie towaru. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożności, nieracjonalności, odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w naprawie lub dostawie zastępczej, Zamawiający może odstąpić od umowy. Jeżeli wada powstała z naszej winy, klient zgodnie z punktem 4. może żądać naprawienia szkody.

 

7 Warunki płatności

(1) W przypadku braku osobnej umowy nasze warunki płatności, nawet w przypadku dostaw częściowych, to: 10 dni po wysłaniu faktury z 2% rabatem lub 30 dni bez rabatu. Zastrzegamy sobie prawo do uzgodnienia specjalnych warunków płatności dla klientów zagranicznych lub dla klientów nieznanych.

W przypadku przekroczenia terminów płatności roczna stopa oprocentowania wynosi 9% powyżej odpowiedniej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), bez konieczności upomnienia. Wstrzymanie płatności lub potrącenie z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych Zamawiającego kwestionowanych przez dostawcę jest niedozwolone. Towar pozostaje naszą własnością do czasu jego pełnej zapłaty, a w przypadku weksli do czasu ich wykupu. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiający nie jest uprawniony do rozporządzania własnością dostarczonych przez nas towarów, które są nadal objęte zastrzeżeniem własności (towary zastrzeżone). Prawo do rozporządzania stanem prawnym Zamawiającego w odniesieniu do towaru zastrzeżonego (prawo oczekiwane) pozostaje dopuszczalne, o ile osoba trzecia jest poinformowana o naszym prawie własności. W przypadku uzyskania dostępu do towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie, w szczególności komorników, Zamawiający wskaże na nasze prawo własności i niezwłocznie powiadomi nas, abyśmy mogli dochodzić naszych praw majątkowych.

(2) Warunki Zamawiający nie są wiążące, nawet jeśli dostawca nie wyrazi ponownie sprzeciwu wobec nich. Dostawy realizowane są wyłącznie do Zamawiających, którzy w zamówieniach podają swój numer identyfikacji podatkowej zgodnie z zasadą kraju przeznaczenia.

 

8 Postanowienia końcowe

(1) Miejscem wykonania dostawy i płatności jest Villingen-Schwenningen. Właściwością miejscową sądu jest Villingen-Schwenningen. Obowiązuje tylko prawo niemieckie.

(2) Jeżeli w jakimkolwiek momencie mają zastosowanie odmienne postanowienia Zamawiającego, które nie zostały przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie, Zamawiający musi się temu sprzeciwić natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

Aktualizacja: 10/2019

 

Schwanog·Siegfried Güntert GmbH

Niedereschacher Str. 36

D -78052 VS-Obereschach

tel. + 49 (0) 77 21 / 94 89 - 0

faks + 49 (0) 77 21 / 94 89 - 99

www.schwanog.com

info@schwanog.com