Informacje o ochronie danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Dlatego chcemy Państwa poinformować w sposób możliwie przystępny i dokładny, jak można się z nami skontaktować i jakie dane są przez nas przetwarzane. W pierwszej kolejności otrzymają Państwo poniżej informację o możliwości skontaktowania się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych oraz możliwości nawiązania kontaktu w formie zaszyfrowanej. Następnie zapoznamy z terminami prawnymi i technicznymi, którymi będziemy się posługiwać w dalszej części. Potem uzyskają Państwo przegląd praw osoby zainteresowanej. Następnie otrzymają Państwo informacje o podmiocie odpowiedzialnym. Na koniec omówimy zastosowane technologie, usługi oraz nasze działania i kwestie legalności.

1. Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych
Chcąc zadać pytanie lub uzyskać informacje, w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do naszego zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych. Jego dane kontaktowe:

Oliver Offenburger, M.Sc.

E-mail: dataprotection@schwanog.com
eye-i4 GmbH Dział ochrony danych

Mönchweilerstraße 12

78048 Villingen-Schwenningen

telefon: 07721 69724 00

faks: 07721 69724 01

strona internetowa: eye-i4.de

Preferowaną przez nas formą korespondencji są wiadomości e-mail. Jednak z pełnomocnikiem ds. ochrony danych mogą się Państwo kontaktować drogą listowną lub telefoniczną. Gdyby chcieli Państwo zaszyfrować swoją wiadomość e-mail wysyłaną do pełnomocnika ds. ochrony danych, zalecamy zapoznanie się z następnym akapitem./p>

Zapytania:
Jeżeli zapytanie wysłane w wiadomości e-mail dotrze do nas w godzinach pracy, potwierdzimy otrzymanie wiadomości jeszcze tego samego dnia. W razie nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny.
Jeżeli zdecydują się Państwo przesłać zapytanie drogą pocztową, potwierdzenie otrzymania prześlemy jeszcze w dniu doręczenia, najpóźniej jeden dzień po doręczeniu. W razie nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
Chcąc zadać pytanie przez telefon, proszę od razu korzystać z numeru telefonu naszego partnera ds. ochrony danych, firmy eye-i4 GmbH.

1.1 Szyfrowanie wiadomości e-mail do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych

Jesteśmy zwolennikami przesyłania wiadomości e-mail w formie zaszyfrowanej. Dlatego zapewniamy Państwu możliwość szyfrowania swoich zapytań do pełnomocnika ds. ochrony danych celem zachowania poufności i dyskrecji.
Do szyfrowania używamy PGP. Informację o możliwościach bezpłatnego używania i zainstalowania można znaleźć na stronie internetowej naszego partnera ds. ochrony danych, patrz poniższy link:
eye-i4.de/blog-kostenlose-pgp-verschluesselung.html
Nasz klucz PGP można pobrać korzystając z zamieszczonego poniżej hiperłącza:
[ikonka] [Link do klucza PGP]
Jeżeli zażyczą sobie Państwo weryfikacji cyfrowego odcisku palca, proszę skontaktować się z naszym partnerem ds. ochrony danych, firmą eye-i4 GmbH.
Z dalszymi pytaniami odnośnie szyfrowania można zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

2. Terminy w kontekście prawnym

Zanim w dalszej części dokładniej omówimy sytuację prawną, chcemy najpierw przybliżyć stosowaną terminologię:

2.1 RODO UE (zwane także RODO)

Termin RODO UE (w dalszej części także „RODO”) oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Jest to rozporządzenie ogólne Unii Europejskie regulujące prawne zasady i granice przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia jest udostępniony do wglądu osobom zainteresowanym pod poniższym linkiem:
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/

2.2 Administrator

„Administratorem” nazywamy osobę fizyczną lub prawną, organ administracji publicznej, instytucję lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; wobec tego, że cele i środki tego przetwarzania są narzucone przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, administrator i względnie określone kryteria jego powoływania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie krajowym.


2.3 Dane osobowe i osoba której dane dotyczą

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w dalszej części „osoby której dane dotyczą”); jako możliwą do zidentyfikowania postrzega się osobę fizyczną, którą bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować, w szczególności dzięki przyporządkowaniu do danych identyfikacyjnych, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane adresowe, identyfikator online lub do jednej lub wielu cech szczególnych, które wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tejże osoby fizycznej


2.4 Przetwarzanie

„Przetwarzaniem” nazywamy każdą operację wykonywaną za pomocą lub bez pomocy procesów zautomatyzowanych albo każdy ciąg takich operacji związanych z danymi osobowymi, jak gromadzenie, ewidencjonowanie, organizację, porządkowanie, zapisywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, sprawdzanie, wykorzystanie, ujawnienie w efekcie przekazania, rozpowszechnienia lub innej formy udostępnienia, zestawianie lub kojarzenie z innymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


2.5 Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza zaznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 

2.6 Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracji publicznej, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.


2.7 Odbiorca

„Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracji publicznej, instytucja lub inny podmiot, którym ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy w jej przypadku mamy do czynienia z osobą trzecią czy też nie. Za odbiorców nie uważa się jednak organów administracji publicznej, które zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych w ramach określonego postępowania; wymienione organy administracji publicznej przetwarzają te dane w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych przestrzegając celów przetworzenia.
 

2.8 Osoba trzecia

„Osobą trzecią” nazywa się osobę fizyczną lub prawną, organ administracji publicznej, instytucję lub inny podmiot, oprócz osoby której dane dotyczą, administratora, podmiotu przetwarzającego i osób, które na osobistą odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.


2.9 Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


2.10 Naruszenie ochrony danych osobowych

„Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do niezamierzonego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty lub zmiany, lub do nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które zostały przesłane, były przechowywane lub w inny sposób przetwarzane.


2.11 Dane dotyczące zdrowia

„Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.


2.12 Przedsiębiorstwo

„Przedsiębiorstwo” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej, w tym spółki osobowe lub stowarzyszenia, które regularnie prowadzą działalność gospodarczą.


2.13 Organ nadzorczy

„Organ nadzorczy” to niezależny organ państwowy ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51.

2.14 Miarodajny i uzasadniony sprzeciw

oznacza sprzeciw dotyczący tego, czy doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia lub czy zamierzone działanie przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, przy czym ze wnoszonego sprzeciwu musi jasno wynikać skala zagrożeń, jakie niesie z sobą projekt uchwały w odniesieniu do podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz, ewentualnie, swobodnego przepływu danych osobowych w Unii.


3. Terminy w kontekście technicznym
Zanim w dalszej części dokładniej omówimy kwestie techniczne, chcemy najpierw przybliżyć stosowaną terminologię:


3.1 System plików
„System plików” to każdy uporządkowany zbiór danych osobowych, który jest dostępny zgodnie z określonymi kryteriami, niezależnie od tego, czy zbiór ten jest zarządzany centralnie, decentralnie czy według kryteriów funkcjonalnych lub geograficznych.
 

3.2 Pliki Cookies
Pliki cookie to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu przez witrynę internetową za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Owe pliki tekstowe mogą być wykorzystywane do realizacji kwestii technicznych, jak choćby mechanizmu koszyka na zakupy, ale również identyfikacji zachowania osób odwiedzających stronę. W tym celu pliki tekstowe mogą zawierać cechy identyfikacyjne i informacje dodatkowe. Mają Państwo możliwość zablokować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu. Dezaktywacja plików cookies może się wiązać z technicznymi ograniczeniami w korzystaniu z witryny internetowej.
 

3.3 Serverlogs – dzienniki serwera
Dzienniki serwera to pliki logowania tworzone przez serwer sieciowy i dokumentujące każde uzyskanie dostępu na stronę internetową. Pojedynczy wpis w dzienniku można zawierać szereg informacji, np. czas uzyskania dostępu, typ przeglądarki, adres IP odwiedzającego, itd.
 

3.4 Referrer – adres odsyłający
Referrer – adres odsyłający to określenie strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę administratorowi. Adres odsyłający – referrer – można odczytać np. z dzienników serwera.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane
Prawa osób, których dotyczą dane, wynikają z treści RODO oraz z krajowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych w krajach członkowskich. Jeżeli zechcą Państwo dochodzić swoich praw, proszę skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, korzystając z przedstawionych na wstępie możliwości. W dalszej części chcemy zwrócić uwagę na przysługujące Państwu prawa, wynikające z RODO, w szczególności z treści rozdziału 3

4.1 Obowiązek informowania
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o zdeponowanych danych osobowych osoby zainteresowanej, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą lub gdy dane nie były zbierane od osoby, której dane dotyczą. Reguluje to odpowiednio treść rozdziału 3 w art. 13 i 14 RODO.
 

4.2 Prawo do uzyskania informacji
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo zażądać potwierdzenia od administratora, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe; jeżeli otrzyma takie potwierdzenie, ma prawo do uzyskania informacji, jakie to są dane osobowe oraz do dalszych informacji, o których mowa w art. 15 RODO.
 

4.3 Prawo do sprostowania danych
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych osobowych, które jej dotyczą.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia.
 

4.4 Prawo do usunięcia danych
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn, o której mowa w treści art. 17 RODO.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniona jest jedna z przesłanek wynikających z treści art. 18 RODO.


4.6 Obowiązek powiadomienia
Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych zgodnie z art. 16, art. 17 ust.1 i art. 18 RODO, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
Administrator poinformuje osobę zainteresowaną, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba zainteresowana tego zażąda.
 

4.7 Prawo do przenoszenia danych
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które udostępniła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony tego administratora, któremu pierwotnie zostały udostępnione dane osobowe.
 

4.8 Prawo do sprzeciwu
Osoba zainteresowana, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); odnosi się to również do profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

4.9 Skarga do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego o miejscu zamieszkania lub miejscu pracy lub siedzibie administratora.
Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:
Krajowy rzecznik ochrony danych i wolności informacji w Stuttgarcie

5. Dane administratora
Zgodnie z art. 24 RODO zamieszczamy poniżej dane administratora:

Schwanog Sigfried Güntert GmbH

Niedereschacher Str. 36

78052 Villingen-Schwenningen


Pozostałe informacje dotyczące administratora są zamieszczone w stopce redakcyjnej:
Stopka redakcyjna

6. Używane technologie internetowe

6.1 Szyfrowanie transmisji danych
Do szyfrowania przekazywanych danych oraz kierowanych na naszą stronę internetową zapytań o dane wykorzystujemy procedurę SSL (Secure Socket Layer). Używamy do tego 265-bitowego klucza.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.
 

6.2 Dzienniki serwera - Serverlogs
Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez rejestrowania lub przekazywania nam informacji w jakikolwiek inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. W sytuacji, gdy zechcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy wymienione poniżej dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
- zanonimizowany adres IP,
- data i godzina zapytania,
- różnica między strefą czasową a czasem uniwersalnym Greenwich (GMT),
- treść zapytania (konkretna strona),
- status dostępu / kod statusu HTTP,
- ilość przesyłanych za każdym razem danych,
- strona internetowa, z której pochodzi żądanie (strona odsyłająca),
- przeglądarka,
- system operacyjny i jego interfejs,
- język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 

6.3 Pliki cookie
Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnym życzeniem i np. odrzucać akceptację tzw. Third-Party-Cookies albo jakichkolwiek plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że może to oznaczać brak możliwości skorzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.
Na tej stronie internetowej używane są następujące rodzaje plików cookie, których zasięg i sposób działania są objaśnione poniżej:
- tymczasowe pliki cookie,
- trwałe pliki cookie.
 

6.3.1 Tymczasowe pliki cookie
Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. Identyfikator sesji, dzięki któremu można przypisać różne zapytania nadsyłane z Państwa przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu użytkownika lub zamknięciu przeglądarki.

6.3.2 Trwałe pliki cookie
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie wyznaczonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

6.4 Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli zapisywane na Państwa komputerze pliki tekstowe pozwalające przeanalizować użytkowanie przez Państwa strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam gromadzone. Jednak w przypadku włączenia opcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP jest przedtem skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer firmy Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez Państwa, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny internetowej innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem ze strony internetowej.
Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Uprzedzamy jednak, że takim wypadku mogą nie mieć Państwo możliwości korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących Państwa aktywności na stronie internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod zamieszczonym poniżej linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, która wyklucza możliwość identyfikacji użytkownika. Zatem, jeżeli nawet w zebranych na Państwa temat danych pojawią się odniesienia pozwalające na identyfikację, natychmiast nastąpi ich wykluczenie a dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i systematycznie ją ulepszać. Pozyskane dane statystyczne możemy wykorzystać do udoskonalenia naszej oferty i zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google podporządkowało się Tarczy Prywatności UE – USA (EU-US Privacy Shield),
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z usług Google Analytics stanowi treść art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Informacje od dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Skutecznym sposobem na zablokowanie możliwości korzystania z Google Analytics jest aktywacja dodatku Opt-Out: Opt-Out aktywuj.
 

6.5 Google Maps
Na tej stronie korzystamy z Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i zapewnić Państwu wygodnie korzystać z funkcji mapy.
Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową, Google otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też takie konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Wasze dane zostają bezpośrednio przyporządkowane do Waszego konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku konieczne jest wylogowanie. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklam, badań rynku i / lub dostosowywania swojej witryny internetowej do potrzeb. Taka ocena jest dokonywana (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w szczególności po to, by dostarczać reklamę dostosowaną do potrzeb oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, ale chcąc skorzystać z tego prawa, muszą się zwrócić do firmy Google.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w Polityce Prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji w celu ochrony swojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe również na terytorium USA, podporządkowawszy się Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

6.6 Wtyczki mediów społecznościowych
Obecnie używamy następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Xing, Twitter. Stosujemy przy tym tzw. zasadę drugiego kliknięcia. Oznacza to, że kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, początkowo z zasady dostawcom wtyczek nie są przekazywane żadne dane osobowe. Dostawcę wtyczki mogą Państwo rozpoznać po oznaczeniu na polu wtyczki w postaci jego inicjału albo logo. Udostępniamy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki po naciśnięciu przycisku. Dopiero po kliknięciu oznaczonego pola i jego aktywowaniu dostawca wtyczki otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej witryny internetowej naszej oferty online. Dodatkowo przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku portali Facebook i Xing zgodnie z informacjami podawanymi przez ich operatorów na terenie Niemczech adresy IP są anonimizowane natychmiast po ich zgromadzeniu. Po aktywacji wtyczki Państwa dane osobowe zostaną przesłane do właściwego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców z terytorium USA w USA). Biorąc pod uwagę, że do gromadzenia danych dostawcy wtyczek w szczególności wykorzystują pliki cookie, zanim klikną Państwo wyróżnione szarym kolorem pole, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
Nie mamy wpływu na zgromadzone dane i operacji przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzonych danych, celów przetwarzania ani też okresów przechowywania. Nie otrzymujemy też informacji o usunięciu gromadzonych danych przez dostawcę wtyczek.
Dostawca wtyczki zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklam, badań rynku i / lub dostosowywania swojej witryny internetowej do potrzeb. Taka ocena jest dokonywana (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w szczególności po to, by zaprezentować reklamę dostosowaną do potrzeb oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, ale chcąc skorzystać z tego prawa, muszą się zwrócić do dostawcy wtyczki. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną używania wtyczek stanowi treść art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczki i są tam zalogowani. W sytuacji, gdy są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, zgromadzone u nas Państwa dane od razu są przypisywane do Państwa konta założonego u dostawcy wtyczki. Jeżeli zdecydują się Państwo nacisnąć aktywny przycisk i np. podlinkują stronę, dostawca wtyczki zapisze także tę informację na Państwa koncie użytkownika i poda ją do publicznej wiadomości osobom pozostającym z Państwem w kontakcie. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, zwłaszcza jednak przed aktywowaniem przycisku, bo w ten sposób można uniknąć przypisania do swojego profilu u dostawcy wtyczki.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w Polityce Prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji w celu ochrony swojej prywatności.
Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i URL z ich informacjami o ochronie danych:
- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
- Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.
- W ramach naszej oferty online oferowane są funkcje usługi Twittera. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystanie z Twittera i funkcji „Re-Tweet” powoduje skojarzenie odwiedzanych przez Państwa stron internetowych z Państwa kontem na Twitterze i ich ujawnienie innym użytkownikom. Równocześnie następuje transfer danych do Twittera. Zwracamy uwagę, że my jako operator stron nie otrzymujemy informacji o zawartości przekazywanych danych ani o tym, w jaki sposób są wykorzystywane przez Twittera. Polityka prywatności Twittera jest opublikowana na stronie twitter.com/privacy. Swoje ustawienia prywatności na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta na twitter.com/account/settings.
 

6.7 Youtube
Do naszej oferty online włączyliśmy filmy YouTube zapisane na stronie www.youtube.com, które można odtwarzać bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej .
Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową, YouTube otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego są Państwo zalogowani, czy też takie konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Wasze dane zostają bezpośrednio przyporządkowane do Waszego konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu na YouTube, przed aktywacją przycisku konieczne jest wylogowanie. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklam, badań rynku i / lub dostosowywania swojej witryny internetowej do potrzeb. Taka ocena jest dokonywana (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w szczególności po to, by dostarczać reklamę dostosowaną do potrzeb oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, ale chcąc skorzystać z tego prawa, muszą się zwrócić do YouTube.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w Polityce Prywatności. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji w celu ochrony swojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również na terytorium USA, podporządkowawszy się Tarczy Prywatności UE-USA (EU US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.8 Korzystanie z technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej wykorzystuje się technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH do zbierania i zapisywania danych do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu stosowany jest kod oparty na JavaScript, służący do zbierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego ich wykorzystywania. Dane zbierane dzięki zastosowaniu tej technologii są szyfrowane za pomocą nieobliczalnej jednokierunkowej funkcji (tzw. hashing). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową. Dane przechowywane w ramach Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link https://www.salesviewer.com/opt-out , aby zapobiec ich gromadzeniu przez SalesViewer® na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out do tej strony internetowej jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link.

7. Pozostałe formy obecności online
Oprócz własnej strony internetowej korzystamy z innych form obecności online i kanałów cyfrowych, takich jak media społecznościowe, aby kontaktować się z osobami zainteresowanymi i naszymi klientami. Przedstawiamy je poniżej.

7.1 Facebook
Używamy Facebooka (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) i jego funkcjonalności na stronach i grupach mediów społecznościowych, aby zaprezentować firmę i komunikować się z różnymi zainteresowanymi stronami. W przypadku Facebooka obowiązuje wspólna odpowiedzialność między Facebookiem a nami. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Zwracamy uwagę, że praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić bezpośrednio przeciwko Facebookowi. Tylko Facebook posiada bezpośrednie dane użytkowników i może udzielić wyczerpującej informacji na ten temat.
Prosimy o przestrzeganie w tym zakresie polityki prywatności Facebooka: www.facebook.com/about/privacy/.
Informacje dotyczące samych stron fanowskich można znaleźć pod tym linkiem: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Wybierając możliwość rezygnacji (Opt-Out) proszę skorzystać z poniższego linku: www.facebook.com/settings oraz www.youronlinechoices.com.
Facebook podporządkował się Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield). Informacje na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem: www.privacyshield.gov/participant.
 

7.2 Instagram
Używamy Instagrama (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) do prezentacji naszej firmy i interakcji z zainteresowanymi stronami i klientami. Politykę prywatności przedsiębiorstwa oraz możliwość rezygnacji (Opt-Out) znajdą Państwo na stronie: instagram.com/about/legal/privacy/.
 

7.3 Xing
Korzystamy z Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy) do nawiązywania kontaktów i prezentacji firmy. Politykę prywatności przedsiębiorstwa oraz możliwość rezygnacji (Opt-Out) znajdą Państwo na stronie: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 

7.4 LinkedIn
Używamy LinkedIn do prezentacji naszej firmy (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Oświadczenie o ochronie danych LinkedIn można znaleźć pod poniższym linkiem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

7.5 Twitter
Używamy serwisu Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) jako środka komunikacji. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w poniższym linku: twitter.com/de/privacy.
Rezygnacji można dokonać na tej stronie: twitter.com/settings/personalization.
Twitter podporządkował się Tarczy Prywatności Unii Europejskiej. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.privacyshield.gov/participant.
 

8. Newsletter
Wyrażając swoją zgodę mogą Państwo zaprenumerować nasz newsletter, w którym informujemy Państwa o naszych aktualnych ciekawych ofertach.
Przy rejestrowaniu chętnych na prenumeratę naszego Newsletter stosujemy tzw. procedurę Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji wysyłamy na podany adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji, Państwa informacje zostaną zablokowane a później usunięte. Ponadto zapisujemy używane przez Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udokumentowanie Twojej rejestracji i, jeśli to konieczne, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.
Jedyną informacją, jaka jest nam obowiązkowo potrzebna do przesyłania newslettera, jest Państwa adres e-mail. DPozostałe, odrębnie oznaczone dane są podawane dobrowolnie i służą do tego, aby móc się do Państwa osobiście zwrócić. Po potwierdzeniu z Państwa strony zapiszemy Państwa dane w celu wysyłki newslettera i reklamy. Podstawę prawną stanowi treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Swoją rezygnację można zgłosić, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z załączonym newsletterem, [za pomocą tego formularza na stronie,] wysyłając wiadomość e-mail na adres [newsletter@example.com] lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.
Zwracamy uwagę, że przy okazji wysyłki newslettera możemy analizować Państwa zachowanie użytkownika. Do prowadzenia tej analizy służą zawarte w wysyłanej wiadomości e-mail tzw. sygnały nawigacyjne (web beacons) lub piksele śledzące (tracking pixels), czyli jednopikselowe pliki graficzne przechowywane na naszej stronie internetowej. W ramach
analizy kojarzymy wspomniane dane i sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem.
Linki zawarte w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy do ulepszania usługi. Możemy powiązać te dane z Państwa działaniami podejmowanymi na naszej stronie internetowej.
Mogą Państwo sprzeciwić się temu śledzeniu w dowolnym momencie, klikając oddzielny link podany w każdym e-mailu lub informując nas za pośrednictwem innego kanału kontaktowego. Takie śledzenie nie jest również możliwe w przypadku domyślnego wyłączenia przez użytkownika wyświetlania obrazów w swoim programie pocztowym. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i użytkownik przypuszczalnie nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji.
Państwa dane będą przechowywane dopóty, dopóki będą Państwo korzystać z subskrypcji newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji zachowujemy dane użytkownika w celach czysto statystycznych i w anonimowej formie.
 

8.1 Serwis wysyłkowy Rapidmail
Wysyłając nasz newsletter korzystamy z oferty dostawcy Rapidmail (rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg). Informacje na temat ochrony danych dostawcy można znaleźć pod poniższym linkiem: www.rapidmail.de/datenschutz.

9. Formularz kontaktowy

 

10. Czas przechowywania

O ile nie zaznaczono inaczej, przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji założonych celów. Jeśli ustawodawca określi okresy przechowywania, będziemy nadal przechowywać dane w celach dowodowych, ale nie będziemy ich przetwarzać i usuwać po upływie ustawowego okresu przechowywania.


11. Przekazywanie osobom trzecim
Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach innych, niż wymienione poniżej.
Państwa dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
- zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO udzielą Państwo na to wyraźnej zgody;
- przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych;
- w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 lit. c RODO oraz
- jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.b RODO w celu realizacji stosunków umownych z Państwem.