Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto bychom vám rádi co nejjednodušeji a nejpřesněji poskytli informace o kontaktních možnostech a údajích, které zpracováváme. Nejprve níže uvádíme informaci o možnostech kontaktování našeho pověřence pro ochranu údajů a o možnostech k zašifrovanému navázání kontaktu. Poté uvádíme používané právní a technické pojmy. Následně se dozvíte informace o právech subjektu údajů. Nakonec se budeme věnovat použitým technologiím, službám a našemu nakládání s vašimi údaji.

1. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Máte-li jakékoliv otázky nebo potřebujete jakékoliv informace, můžete se kdykoliv obrátit na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:

Oliver Offenburger, M.Sc.

E-mail: dataprotection@schwanog.com
eye-i4 GmbH – Oddělení ochrany údajů

Mönchweilerstraße 12

78048 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 69724 00

Fax: 07721 69724 01

Web: eye-i4.de

Upřednostňujeme kontaktování prostřednictvím e-mailu. Pověřence pro ochranu osobních údajů ale můžete kontaktovat také poštou nebo telefonicky. Chcete-li svůj e-mail zasílaný pověřenci pro ochranu osobních údajů zašifrovat, doporučujeme vám přečíst si následující oddíl.

Informace k dotazům:
V případě dotazu zaslaného e-mailem během běžné pracovní doby potvrdíme přijetí zprávy ještě týž den. Pokud potvrzení neobdržíte, obraťte se na nás telefonicky.
Odešlete-li dotaz poštou, zašleme vám potvrzení o přijetí ve stejný den doručení, nejpozději však jeden den po doručení. Pokud potvrzení neobdržíte, obraťte se na nás telefonicky.
Pro telefonické dotazy použijte přímo telefonní číslo našeho partnera pro ochranu údajů, společnost eye-i4 GmbH.

1.1 Zašifrování e-mailů zaslaných našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů

Jsme zastánci zašifrovaného přenosu prostřednictvím e-mailu, a proto v zájmu zachování důvěrnosti a integrity nabízíme šifrování vašich dotazů zasílaných našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.
K zašifrování používáme program PGP. Informace o možnostech bezplatného používání a nastavení naleznete na webových stránkách našeho partnera pro ochranu osobních údajů, viz následující odkaz:
eye-i4.de/blog-kostenlose-pgp-verschluesselung.html
Náš klíč PGP si můžete stáhnout na dále uvedeném odkaze:
[Icon] [Link zu PGP-Schlüssel]
Pokud si přejete ověření otiskem prstu, kontaktujte telefonicky našeho partnera pro ochranu údajů, společnost eye-i4 GmbH.
S dalšími otázkami ohledně zašifrování se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Pojmy v právním kontextu

Než se budeme věnovat právním aspektům, chtěli bychom nejprve vysvětlit příslušné pojmy:

2.1 Nařízení EU-GDPR (dále také „GDPR“)

Pojmem nařízení EU GDPR (dále také „GDPR“) se rozumí obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o základní nařízení Evropské unie, které upravuje, jak mají být osobní údaje zpracovávány. Pro informaci si můžete právní text GDPR zobrazit na tomto odkazu:
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/

2.2 Správce

„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;


2.3 Osobní údaje a subjekt údajů

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


2.4 Zpracování

„Zpracováním“ se má na mysli jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


2.5 Omezení zpracování

„Omezením zpracování“ se má na mysli označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
 

2.6 Zpracovatel

„Zpracovatelem“ se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.


2.7 Příjemce

„Příjemcem“ se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
 

2.8 Třetí strana

„Třetí stranou“ se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.


2.9 Souhlas

„Souhlasem“ subjektu údajů se má na mysli jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.


2.10Porušení zabezpečení osobních údajů

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se má na mysli porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.


2.11 Údaje o zdravotním stavu

„Údaji o zdravotním stavu“ se mají na mysli osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.


2.12 Podnik

„Podnikem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu, včetně osobních společností nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.


2.13 Dozorový úřad

„Dozorovým úřadem“ se rozumí nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51.

2.14 Relevantní a odůvodněná námitka

„Relevantní a odůvodněnou námitkou“ se rozumí námitka vůči návrhu rozhodnutí za účelem posouzení, zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon v souvislosti se správcem či zpracovatelem v souladu s tímto nařízením, která jasně dokazuje významnost rizik vyplývajících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody subjektů údajů, případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie.


3. Pojmy v technickém kontextu
Než se budeme věnovat technickým aspektům, chtěli bychom nejprve vysvětlit příslušné pojmy:


3.1 Souborový systém
„Souborový systém“ je jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů, který je přístupný podle určitých kritérií, bez ohledu na to, zda je tento sběr spravován centrálně, decentralizovaně nebo podle funkčních či geografických kritérií.
 

3.2 Cookies
U souborů cookie se jedná o textové soubory, které webová stránka pomocí vašeho prohlížeče ukládá na vašem koncovém zařízení. Účelem těchto textových souborů může být realizování technických mechanismů, jako např. nákupního košíku, nebo také identifikace vašeho uživatelského chování. Tyto textové soubory mohou být k tomuto účelu opatřeny identifikačními příznaky a přídavnými informacemi.
Máte možnost zamezit ukládání souborů cookie v prohlížeči vašeho koncového zařízení. Zakázané soubory cookie mohou vést k technickým omezením při používání webových stránek.
 

3.3 Serverové protokoly
Serverové protokoly jsou protokolové soubory vytvářené webovým serverem a dokumentující přístup na webovou stránku. V protokolovém záznamu je možno shromažďovat řadu informací, např. čas přístupu, typ prohlížeče, IP adresu návštěvníka, atd.
 

3.4 Odkazující webovou stránkou se rozumí webová stránka, přes kterou se uživatel dostal na webovou stránku správce. Ze serverových protokolů lze například rozpoznat odkazující webovou stránku.

4. Práva subjektu údajů
Práva subjektu údajů vyplývají z GDPR a z příslušných vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů. Pokud chcete uplatnit svá práva, žádáme vás, abyste se obrátili na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí výše popsané možnosti. V následujícím textu bychom chtěli poukázat na vaše práva vyplývající z GDPR, zejména kapitoly 3:

4.1 Informační povinnost
Subjekt údajů má právo na informace o shromažďovaných osobních údajích, když shromažďované údaje byly získány u subjektu údajů a také když údaje nebyly získány u subjektu údajů. To je upraveno v kapitole 3, článcích 13 a 14 GDPR.
 

4.2 Právo na informace
Subjekt údajů má právo získávat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud se tyto osobní údaje zpracovávají, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím podle čl. 15 GDPR.
 

4.3 Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 

4.4 Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce je povinen neprodleně vymazat osobní údaje, pokud platí jeden z důvodů podle čl. 17 GDPR.

4.5 Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování, platí-li předpoklady specifikované v čl. 18 GDPR.


4.6 Oznamovací povinnost
Správce oznámí všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, každou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování podle čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 

4.7 Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
 

4.8 Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně námitky proti profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 

4.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Za tímto účelem se můžete zpravidla obrátit na dozorové úřady dozoru v místě svého obvyklého bydliště nebo místě výkonu zaměstnání nebo sídle správce.
Naše příslušné dozorové úřady:
Zemský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací, Stuttgart

5. Údaje o správci
Správce podle čl. 24 GDPR je uveden níže:

Schwanog Sigfried Güntert GmbH

Niedereschacher Str. 36

78052 Villingen-Schwenningen


Další údaje o správci naleznete v impresu:
Tiráž

6. Použité webové technologie

6.1 Zašifrování přenosu dat
K zašifrování přenosu a vyžádání dat na našich webových stránkách používáme metodu SSL (Secure Socket Layer). Za tímto účelem používáme 265bitový klíč.
Rovněž používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem průběžně optimalizována.
 

6.2 Serverové protokoly
Používáte-li webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru. Pokud byste si chtěli prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f:
- anonymizovaná IP adresa,
- datum a čas návštěvy,
- rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT) (GMT),
- obsah návštěvy (konkrétní stránka),
- stav přístupu/stavový kód HTTP,
- objem přenášených dat,
- webová stránka, ze které byly stránky navštíveny (referrer),
- prohlížeč,
- operační systém a jeho rozhraní,
- jazyk a verze softwaru prohlížeče.
 

6.3 Cookies
Při používání našich webových stránek se do vašeho počítače ukládají soubory cookie. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například zakázat přijímání souborů cookie
třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
- Přechodné soubory cookie,
- Trvalé soubory cookie.
 

6.3.1 Přechodné soubory cookie
Přechodné soubory cookie se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména relační cookie. Tyto cookie ukládají do paměti tzv. ID relace, pomocí něhož se různé dotazy vašeho prohlížeče dají přiřadit společné relaci. Tím je možné váš počítač zase poznat, jakmile se vrátíte na naši webovou stránku. Relační cookie se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

6.3.2 Trvalé soubory cookie
Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

6.4 Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, tj. textové soubory umístěné do vašeho počítače, jež pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají stránku. Informace generované cookies o způsobu, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy), Google převede a uloží na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude nicméně vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Dle zadání provozovatele této webové stránky bude Google tyto údaje používat k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky.
Ukládání souborů cookie můžete zamezit prostřednictvím příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme váš však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“.To vynutí, aby byly adresy IP před zpracováním zkráceny, což zabraňuje jakémukoli osobnímu přidělení. Vzhledem k tomu, že jakékoliv údaje mohou být přiřazeny osobě, jsou tyto osobní údaje vyloučeny a okamžitě smazány.
Google Analytics používáme k tomu, abychom analyzovali používání našich webových stránek a pravidelně je zlepšovali. Statistiky, které získáme, nám pomáhají zlepšit nabídku a učinit ji pro vás, jako uživatele, zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou odesílány do USA osobní údaje, společnost Google se zavázala k dodržování EU-US Privacy Shield
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR.
Podrobnosti o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Zásady ochrany osobních údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Zabránit používání služby Google Analytics je možné aktivací možnosti opt-out: Opt-Out aktivovat.

6.5 Google Maps
Na těchto webových stránkách využíváme službu Google Maps. Tato služba nám umožnuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a pohodlně používat funkci mapy.
Návštěvou na webových stránkách dostane Google informaci, že jste zobrazili odpovídající podstránku naší webové stránky. To probíhá nezávisle na tom, zda Google disponuje uživatelským účtem, přes který jste přihlášeni, nebo zda účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Googlu, jsou vaše data přiřazena přímo vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu u Googlu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google shromažďuje vaše údaje jako uživatelské profily a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo potřebám odpovídajícího přizpůsobení své webové stránky. Takové vyhodnocení se koná zejména (také pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování potřebám odpovídající reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti tvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž se k uplatňování tohoto práva musíte obrátit na Google.
Další informace k účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování prostřednictvím poskytovatele zásuvných modulů naleznete v prohlášeních o ochraně údajů poskytovatele. Naleznete tam také další informace o svých příslušných právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a zavázala se k dodržování EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

6.6 Zásuvné moduly pro sociální média
V současné době používáme následující zásuvné moduly pro sociální média: Facebook, Xing, Twitter. Využíváme zde tzv. dvouklikové řešení. To znamená, že když navštívíte naše stránky, poskytovatelům zásuvných modulů nejsou předávány žádné osobní údaje pouze na základě tohoto kroku. Poskytovatel zásuvného modulu může být označen značkou na kartě nad počátečním písmenem nebo logem. Umožňujeme vám komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu pomocí tohoto tlačítka. Poskytovatel zásuvného modulu obdrží informaci o tom, ze které webové stránky jste navštívili příslušné webové stránky naší online služby, pouze v případě, že kliknete na označené pole a aktivujete ho. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě společnosti Facebook a Xing je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po sběru anonymizována. Aktivací zásuvného modulu budou vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli tohoto zásuvného modulu a tamtéž uloženy (u amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel zásuvných modulů provádí shromažďování dat, zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedé pole odstranili všechny soubory cookie pomocí nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.
Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a činnosti zpracování dat, ani nevíme, jaký je rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo doby jejich uchovávání. Také nemáme žádné informace o vymazání dat shromážděných poskytovatelem zásuvných modulů.
Poskytovatel zásuvných modulů ukládá shromážděná data o vás, jako profily uživatelů, a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu stránek na míru. Takové vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů; musíte kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvných modulů, abyste toto právo mohli uplatnit. Pomocí zásuvných modulů vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás, coby uživatele, zajímavější. Právním základem pro využití zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele zásuvného modulu účet a jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele zásuvného modulu, vaše údaje, shromážděné u nás, budou propojeny přímo s vaším stávajícím účtem, který máte u poskytovatele zásuvného modulu. Pokud stisknete aktivační tlačítko, a například odkážete na stránku, poskytovatel zásuvného modulu uloží tyto informace také do vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontakty. Doporučujeme pravidelné odhlašování po ukončení využívání sociálních sítí, především před aktivací tlačítka, protože to zabrání spárování vašeho profilu u poskytovatele zásuvného modulu.
Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů, které jsou uvedeny níže. Najdete zde další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí:
Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů a URL s jejich informace o ochraně osobních údajů:- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; další informace o sběru dat: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other a www.facebook.com/about/privacy/your-info. Společnost Facebook se zavázala dodržovat EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
- Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.
- V rámci naší online nabídky nabízíme funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ se vámi navštívené webové stránky propojí s vaším účtem na Twitteru a jsou o nich informováni ostatní uživatelé. Přitom se také přenáší údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Twitteru. Zásady ochrany osobních údajů Twitteru naleznete na twitter.com/privacy. Vaše nastavení ochrany údajů u Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na twitter.com/account/settings.
 

6.7 Youtube
Do naší nabídky jsme zahrnuli videozáznamy YouTube, které se nacházejí na adrese www.YouTube.com a jsou přímo spustitelné z našich webových stránek.
Když navštívíte webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda máte na YouTube uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Po přihlášení do služby Google budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byla data spojena s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje coby uživatelské profily a používá je pro účely inzerce, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů; musíte se obrátit na YouTube, abyste mohli toto právo využít.
Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o možnostech práv a nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete zde: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a zavázala se dodržovat EU-US Shield Privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.8 Využití technologie SalesViewer®

Tato webová stránka využívá technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH ke shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace na základě oprávněných zájmů provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR). K tomuto účelu se používá kód založený na JavaScriptu, který se používá ke shromažďování a používání údajů týkajících se společnosti. Data shromážděná touto technologií jsou šifrována pomocí nepřepočítatelné jednosměrné funkce (tzv. hašování). Data jsou okamžitě pseudonymizována a nejsou používána k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Data uložená v kontextu aplikace Salesviewer budou vymazána, jakmile již nebudou požadována pro svůj zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na uchovávání. Proti shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitky kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out, abyste zabránili budoucímu shromažďování prostřednictvím aplikace SalesViewer® na tomto webu. Na vašem zařízení bude uložen soubor cookie pro odhlášení pro tento web. Pokud smažete své soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

7. Další online prezentace
Kromě našich webových stránek využíváme ke kontaktu s našimi potenciálními zákazníky i další online prezentace a digitální kanály, jako jsou sociální média. Uvádíme je níže.

7.1 Facebook
Používáme Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a jeho funkce pro stránky a skupiny sociálních médií k prezentaci společnosti a ke komunikaci s různými zainteresovanými stranami. V případě Facebooku existuje společná odpovědnost mezi Facebookem a námi. Informace naleznete zde: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Upozorňujeme na to, že práva subjektu údajů lze uplatnit přímo vůči společnosti Facebook. Pouze společnost Facebook má k dispozici přímé údaje uživatelů a může se k nim plně vyjádřit.
Za tímto účelem viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.
Informace o fanouškovských stránkách naleznete speciálně na tomto odkazu: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Pro možnost „opt-out“ použijte tento odkaz: www.facebook.com/settings sowie www.youronlinechoices.com.
Společnost Facebook se zavázala dodržovat EU-US Privacy Shield. Bližší informace naleznete na tomto odkazu: www.privacyshield.gov/participant.
 

7.2 Instagram
Využíváme Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) k prezentaci naší společnosti a interakci se zainteresovanými osobami a zákazníky. Zásady ochrany osobních údajů společnosti a možnost „opt-out“ naleznete na adrese: instagram.com/about/legal/privacy/.
 

7.3 Xing
Využíváme Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) k navázání kontaktu a prezentaci společnosti. Zásady ochrany osobních údajů společnosti a možnost „opt-out“ naleznete na adrese: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 

7.4 LinkedIn
Pro prezentaci naší společnosti využíváme LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete na tomto odkazu: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

7.5 Twitter
Jako komunikační prostředek využíváme službu Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na tomto odkazu: twitter.com/de/privacy.
Na této stránce lze použít možnost „opt-out“: twitter.com/settings/personalization.
Společnost Twitter se zavázala dodržovat EU-Privacy-Shield, informace naleznete na: www.privacyshield.gov/participant.
 

8. Informační zpravodaj
Na základě vašeho souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje, ve kterém vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách.
K registraci k odběru našeho zpravodaje používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení. To znamená, že po zadání registračních údajů vám zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu a požádáme vás o potvrzení vašich registračních údajů. Pokud nepotvrdíte svoji registraci, budou vaše údaje uloženy a později vymazány. Kromě toho ukládáme adresy IP, které jste použili, a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vyjasnit možné zneužití vašich osobních údajů.
Povinným údajem pro zasílání informačního zpravodaje je pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších samostatně označených údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaše údaje pro účely zasílání informačního zpravodaje a pro reklamní účely. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Svůj souhlas se zasíláním informačního zpravodaje můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru informačního zpravodaje. Stačí kliknout na odkaz zaslaný v e-mailu, [prostřednictvím tohoto formuláře na webové stránce,] zaslat e-mail [Newsletter@example.com] nebo zprávu na kontaktní údaje uvedené v tiráži.
Upozorňujeme vás, že při zasílání informačního zpravodaje můžeme vyhodnocovat vaše uživatelské chování. Za účelem tohoto vyhodnocení obsahují odeslané e-maily tak zvané webové majáky, resp. sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory, které se ukládají na našich webových stránkách. Tato
data a webové majáky propojíme s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID.
Odkazy obsažené v informačním zpravodaji obsahují rovněž toto ID. Takto získaná data používáme k vylepšení služby. Tato data můžeme propojit s akcemi, které jste na našich webových stránkách provedli.
Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu nebo jiným způsobem. Toto sledování navíc není možné, pokud jste ve svém e-mailovém klientovi standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V tomto případě se vám informační zpravodaj nezobrazí kompletně a je možné, že nebudete moci využívat všechny jeho funkce.
Vaše informace se ukládají na tak dlouhou dobu, po jakou odebíráte informační zpravodaj. Po odhlášení ukládáme údaje čistě statisticky a anonymně.
 

8.1 E-mailová služba Rapidmail
K zasílání našeho informačního zpravodaje používáme nabídku poskytovatele služby Rapidmail (rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br.). Informace o ochraně údajů poskytovatele naleznete na následujícím odkazu: www.rapidmail.de/datenschutz.

9. Kontaktní formulář
Na našich webových stránkách používáme kontaktní formulář. Údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud váš požadavek nesouvisí s úkonem z naší strany, zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

10. Doba uložení

Pokud není výslovně uvedeno jinak, uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění sledovaných účelů. Pokud zákonodárce stanoví lhůty pro uchovávání údajů, údaje budou nadále uchovávány pro účely poskytování důkazů, ale nebudou zpracovávány žádným jiným způsobem a po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání budou vymazány.


11. Předávání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.
Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud:
- k tomu udělíte výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR;
- je předání podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků a není důvod předpokládat, že subjekt údajů má převažující oprávněný zájem na nezveřejnění svých údajů;
- pro přenos údajů existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR a/nebo
- to je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění smluvního vztahu se subjektem údajů.