Všeobecné obchodní podmínky

Schwanog Siegfried Güntert GmbH

 

1. Rozsah platnosti

(1) Následující podmínky platí pro dodávky nástrojových systémů z tvrdokovu a HSS, jakož i měřicích sond a voličů, pokud nebyly písemně dohodnuty odchylky, pro všechny smlouvy, dodávky a služby. Všechny nabídky jsou obecně nezávazné. Povinnost dodat vzniká až po řádném písemném potvrzení objednávky.

 

2. Ceny, dodávky, odvolání a nedostatečné a nadměrné dodávky

(1) Není-li dohodnuto jinak, platí ceny ze závodu, bez obalu. Vztahují se pouze na objednané množství a pouze na provedení, které je stanoveno v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Pokud jsou na rozdíl od nabídky a poptávky k objednávce uvedeny výkresy, vzorky, adaptéry nebo měřidla, budou dodatečné nebo speciální služby z toho vyplývající účtovány samostatně. Ceny nezahrnují DPH. Pokud je objednávka zrušena nebo snížena, budou fakturovány již vzniklé náklady. Veškerý materiál, který již byl zakoupen a který byl k dispozici, převezme kupující. Zaplacením části nákladů na nástroje zákazník nezískává žádné právo na nástroje. Ty zůstávají naším majetkem. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo a autorská práva ke stavebním výkresům a dalším dokumentům; tyto nesmějí být zpřístupněny třetím stranám. (2) Jsme oprávněni provádět zbývající dodávky a služby proti úhradě předem nebo jistotě pouze v případě, že se po uzavření smlouvy seznámíme s okolnostmi, které pravděpodobně významně sníží úvěruschopnost zákazníka a prostřednictvím nichž bude uhrazení naší neuhrazené pohledávky ohrožena příslušným smluvním vztahem. (3) Pro případ odvolání objednávek je zboží vyrobeno v jedné šarži; po obdržení první dílčí dodávky jsou změny původně objednaného zboží vyloučeny.

(4) Vyhrazujeme si právo na nadměrné a nedostatečné dodávky +/- 10 % z objednávky.

 

3. Doručovací a dodací lhůty

(1) Odeslání probíhá na výhradní náklady a riziko zákazníka. Bez konkrétních pokynů k přepravě bude totéž provedeno podle našeho nejlepšího úsudku, ale bez jakéhokoli závazku pro nejlevnější dopravu. Obecně uzavíráme pojištění dopravy. (2) Sjednaná dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky, ale ne dříve, než budou zákazníkovi poskytnuty dokumenty, povolení a uvolnění, a než bude přijata dohodnutá záloha. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží opustilo závod dodavatele v dohodnutém čase nebo je zboží připraveno k vyzvednutí. V případě našeho zpoždění musí zákazník stanovit přiměřenou dobu odkladu. Po uplynutí doby odkladu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy a uplatnit nároky na náhradu škody podle bodu 4 níže. Z naší strany - aniž jsou dotčena naše práva v případě prodlení se zákazníkem - můžeme požadovat prodloužení dodacích lhůt nebo odložení termínů dodání o období, ve kterém zákazník nesplní své smluvní závazky vůči nám. (3) Nezodpovídáme za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné (např. provozní poruchy všeho druhu, potíže s materiálem) nebo zásobování energií, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky. Nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, potíže při získávání potřebných oficiálních povolení, úředních opatření nebo nedostatek, nesprávné nebo opožděné dodávky ze strany dodavatelů), za které neneseme odpovědnost. Pokud nám takové události znatelně ztěžují nebo znemožňují dodání a překážka není pouze dočasná, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě dočasných překážek se dodací lhůty prodlužují nebo se dodací lhůty posouvají o dobu překážek plus přiměřenou dobu pro opětovné spuštění výroby. Pokud nelze od zákazníka rozumně očekávat, že v důsledku zpoždění přijme dodávku, může od smlouvy odstoupit okamžitým písemným prohlášením.

 

4. Odpovědnost a odškodnění

(1) Naše odpovědnost za škody, bez ohledu na právní důvod, zejména za nemožnost, zpoždění, vadné nebo nesprávné doručení, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvních jednáních a delikt, pokud se v každém případě jedná o vadu, je v souladu s tímto č. 4. omezeno. (2) Neneseme odpovědnost v případě prosté nedbalosti ze strany našich orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, pokud nejde o porušení základních smluvních povinností. Zásadní pro smlouvu jsou závazek dodat včas, osvobození od vad vlastnictví a věcných vad, které ovlivňují funkčnost více než jen nevýznamně, jakož i poradenská ochrana a povinnosti úschovy, které mají zákazníkovi umožnit využití dodávky v souladu se smlouvou nebo k ochraně života nebo zdraví pro účely zaměstnanců kupujícího nebo ochranu jeho majetku před značnou škodou. (3) Pokud jsme v zásadě odpovědní za škody, je tato odpovědnost omezena na škody, které jsme předvídali při uzavírání smlouvy jako možný důsledek porušení smlouvy nebo které bychom měli předvídat, pokud bychom uplatnili náležitou péči. Nepřímé poškození a následné škody způsobené vadami dodávané položky jsou rovněž způsobilé k náhradě pouze v případě, že takové poškození lze obvykle očekávat, pokud je předmět dodávky používán v souladu s určením; v tomto ohledu jsou zejména vyloučeny náhrada ušlého zisku, prostoje stroje a smluvní pokuty. (4) Omezení uvedená v oddíle 4 se nevztahují na odpovědnost za úmyslné chování, za vlastnosti zaručené kvality, za zranění života, končetin nebo zdraví nebo v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

 

5. Technické požadavky

(1) Pokud poptávky a dokumenty k objednávce neobsahují žádné zvláštní předpisy týkající se návrhu, platí technické smluvní podmínky DIN, provedení m (střední). Dodavatel neručí za chyby vyplývající z dokumentů předložených zákazníkem.

 

6. Poskytnutí záruky

(1) Záruční doba je 12 měsíců od dodání nebo, je-li vyžadováno převzetí, od okamžiku převzetí. Dodané položky musí být pečlivě zkontrolovány ihned po dodání zákazníkovi nebo jím určené třetí straně. Pokud jde o zjevné vady nebo jiné vady, které by byly rozpoznatelné okamžitým, pečlivým zkoumáním, mají se za to, že byly schváleny zákazníkem, pokud do 8 pracovních dnů od doručení neobdržíme písemné oznámení o vadách. Pokud jde o jiné vady, položky dodávky se považují za schválené zákazníkem, pokud neobdržíme oznámení o vadách do 8 pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila; pokud byla vada již při běžném používání zjevná v dřívějším časovém okamžiku, je pro začátek výpovědní doby rozhodující tento dřívější časový okamžik. Na naši žádost nám bude zamítnutá zásilka vrácena bez nákladů na dopravu. Pokud je reklamace oprávněná, vrátíme vám náklady na nejlevnější přepravní cestu. (2) V případě věcných vad dodaných položek jsme povinni a oprávněni si vybrat mezi opravou nebo výměnou v přiměřené lhůtě. V případě poruchy, tj. nemožnosti, bezdůvodnosti, odmítnutí nebo bezdůvodného zdržení opravy nebo náhradní dodávky, může zákazník od smlouvy odstoupit. Pokud je vada způsobena naší chybou, může zákazník požadovat náhradu škody v souladu s ustanovením v oddíle 4.

 

7. Platební podmínky

(1) Pokud neexistuje zvláštní dohoda, naše platební podmínky, a to i v případě dílčích dodávek: 10 dní po odeslání faktury se slevou 2 % nebo 30 dní netto. Vyhrazujeme si právo sjednat speciální platební podmínky pro zahraniční zákazníky nebo pro neznámé zákazníky. Pokud jsou termíny plateb překročeny, roční úroková sazba je o 9 % vyšší než příslušná základní sazba Evropské centrální banky (ECB), aniž by bylo nutné na tuto skutečnost zvlášť upozorňovat. Zadržení plateb nebo započtení z důvodu jakýchkoli protinároků zákazníka zpochybněných dodavatelem není povoleno. Zboží zůstává naším majetkem, dokud nebude zaplaceno v plné výši, v případě směnek do doby jejich uplatnění. Bez našeho předchozího písemného souhlasu není zákazník oprávněn nakládat s vlastnictvím námi dodaného zboží, které stále podléhá výhradě vlastnického práva (zboží podléhající výhradě vlastnického práva). Právo nakládat s právním postavením zákazníka ohledně vyhrazeného zboží (nastávající právo) zůstává přípustné, pokud je třetí strana informována o našem vlastnickém právu. V případě přístupu třetích osob, zejména soudních exekutorů, ke zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zákazník upozorní na naše vlastnictví a neprodleně nás upozorní, abychom mohli prosadit svá vlastnická práva. (2) Podmínky kupujícího nejsou závazné, i když proti nim dodavatel výslovně nevznese námitku. Dodávky se provádějí pouze zákazníkům,

kteří objednají zadáním svého identifikačního čísla pro daň z obratu v souladu se zásadami země určení.

 

8. Závěrečná ustanovení

(1) Místem plnění pro dodání a platbu je Villingen-Schwenningen. Místem soudní příslušnosti je Villingen-Schwenningen. Platí pouze německé právo.

(2) Pokud se v jakémkoli bodě použijí odchylná ustanovení kupujícího a tato nejsou námi výslovně písemně potvrzena, vyžaduje to námitku kupujícího bezprostředně po obdržení potvrzení objednávky.

Stav: 10/2019

 

Schwanog·Siegfried Güntert GmbH

Niedereschacher Str. 36

D-78052 VS-Obereschach

Tel. + 49 (0) 77 21 / 94 89 - 0

Fax + 49 (0) 77 21 / 94 89 - 99

www.schwanog.com

info@schwanog.com